Angielski dla Wymagających

Comparatives and Superlatives czyli Stopniowanie Przymiotników

COMPARATIVE to stopień wyższy, natomiast SUPERLATIVE to stopień najwyższy. Dzisiaj będzie nieco o stopniowaniu przymiotników.
COMPARATIVE
SUPERLATIVE
One syllable (przymiotniki jednosylabowe)

tall
easy*
big**

Adjective + ER (+than)


taller (than)
easier
bigger

THE + adjective + EST


the tallest
the easiest
the biggest

Two or more syllables (przyniotniki dwu- lub więcej sylabowe)

expensive


MORE / LESS + adjective (+than)


more expensive
less expensive


THE MOST / LEAST + adjective


the most expensive
the least expensive

Irregular
(nieregularne)

good
bad
old***
far****better
worse
older / elder
farther / furtherthe best
the worst
the oldest / eldest
the farthest / furthest
* kiedy przymiotnik zakończony jest na spółgłoskę i y, y zamienia się na i przed dodaniem końcówki

CRAZY - CRAZIER - THE CRAZIEST** kiedy przymiotnik jest jednosylabowy i licząc od końca mamy taki układ głosek: spółgłoska - samogłoska - spółgłoska, np.:   

FAT (F - spółgłoska; A - samogłoska; T - spółgłoska)

przed dodaniem końcówki musimy podwoić ostatnią spółgłoskę:

FAT - FATTER - THE FATTEST*** OLD może się stopniować regularnie lub nieregularnie. Formy OLDER używamy do porównywania:

My brother is older than me.

Formy nieregularnej, czyli ELDER nie używamy do porównywania ale używamy jej jako przymiotnika, tzn. w znaczeniu starszy, np.:

John is my elder brother.

Nie możemy powiedzieć: John is elder than me.

Form nieregularnych używamy najczęściej do opisywania wieku ludzi, nigdy przedmiotów.**** Zarówno formy FURTHER jak i FARTHER przymiotnika FAR możemy użyć w znaczeniu dosłownym 'dalej' lub 'najdalej' (tzn. w opisaniu dystansu):

His house is farther / further than mine.

Tylko formy FURTHER możemy użyć w znaczeniu 'dalszy' lub 'więcej':

Have you got any further questions?
Intensifying and weakening, czyli 'wzmacnianie' i 'osłabianie'

To intensify a comparative we can use (w celu wzmocnienia stopnia wyższego przymiotników możemy użyć):

EVEN / MUCH / FAR / A LOT / CONSIDERABLY / SUBSTANTIALLY / SIGNIFICANTLY / A GREAT DEAL

London is considerably bigger than Glasgow. ( = znacząco większy)
His new book is even better than the previous one. (= nawet lepsza)
It’s a great deal more expensive to go on holiday by car. ( = dużo bardziej droższa)

To weaken a comparative we can use (w celu 'osłabienia' stopnia wyższego przymiotników możemy użyć):

A LITTLE / SLIGHTLY / A BIT / SOMEWHAT

Glasgow is slightly bigger than Edinburgh. ( = nieco większe)
Mercedes is somewhat more expensive than BMW. (= do pewnego stopnia droższy)

To intensify a superlative we can use (w celu wzmocnienia stopnia najwyższego możemy użyć):

BY FAR / EASILY

London is by far the biggest city in England. ( = zdecydowanie największym)
Tom is easily the tallest student in the class. ( = zdecydowanie najwyższym)

To weaken a superlative we can use (w celu 'osłabienia' stopnia najwyższego przymiotników możemy użyć):

ONE OF / SOME OF / AMONG

London is one of the biggest cities in the world. ( = jest jednym z największych)
Tom is among the tallest students in the class. ( = jest pośród najwyższych)Comparative patterns, czyli sposoby porównywania

(not) as … as  (tak... jak...)

When two things are (almost) equal we can use the pattern (not) as … as (kiedy dwie rzeczy są (prawie) równe możemy użyć (not) as … as):

Travelling by train can be as expensive as by plane. ( = tak drogie jak)

To underline that things are almost equal we can use (w celu podkreślenia, że dwie rzeczy są prawie równe możemy użyć):

JUST / ABOUT / ALMOST / MORE OR LESS / NEARLY / QUITE

Boston is nearly as big as Seattle. (= jest prawie tak duży jak)

Be careful! Compare:

Tom isn’t nearly as rich as Sam. (= Tom jest znacznie biedniejszy niż Sam)
Tom isn’t quite as rich as Sam. (= Sam jest nieco bogatszy niż Tom)

In informal language we often use NOTHING LIKE AS or NOWHERE NEAR AS (w języku nieoficjalnym często używamy NOTHING LIKE AS lub NOWHERE NEAR AS):

Glasgow is nowhere near as big as London. (= London is much bigger than Glasgow, czyli Londyn jest dużo większy od Glasgow)
Double comparative, czyli podwajanie stopnia wyższego

We can underline how something increases or decreases in intensity by doubling MORE or the same comparative adjective with AND between the forms ( możemy podkreślić proces zwiększania lub zmniejszania się czegoś stosując podwójne MORE lub podwajając przymiotnik w stopniu wyższym i używając AND pomiędzy dwoma formami):

Houses are becoming more and more expensive. (= coraz droższe)
I have less and less free time. ( = coraz mniej)
My English is getting better and better. (= coraz lepszy)
The  … the …, czyli 'im... tym...'

To describe how a change in one thing causes a change in another, we can use two comparative forms with THE (aby opisać jak zmiana jednej rzeczy wpływa na zmianę drugiej, możemy użyć formy z THE):

The sooner we tell them, the better for them. ( = Im szybciej im powiemy, tym lepiej dla nich.)
The less time you spend on commuting to work, the more free time you will have. ( = Im mniej czasu spędzisz na dojazd do pracy, tym więcej czasu będziesz miał.)

Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com